TOVA Test Instructions (Hebrew)

Movies

Visual Test Instructions

ברוך הבא למבחן החזותי של .T.O.V.A


החזק את הלחצן ביד שבה אתה כותב והנח את האגודל על הלחצן, כך.

לחץ על הלחצן ושחרר אותו מיד לאחר הישמע ה'קליק'. אין צורך להמשיך ללחוץ עליו.

לחץ על הלחצן כאשר אתה מוכן להמשיך.


מבחן זה בודק את יכולת תשומת הלב שלך.


שני ריבועים שונים יהבהבו על המסך.

בריבוע הראשון יש ריבוע שחור קטן בחלק העליון...

...ובריבוע השני יש ריבוע קטן בחלק התחתון.

הריבועים יהבהבו על המסך, כך:


לחץ על הלחצן מהר ככל האפשר בכל פעם שאתה רואה ריבוע שבו יש ריבוע שחור קטן בחלק העליון...

...ואל תלחץ על הלחצן כאשר הריבוע הקטן נמצא בחלק התחתון.

שוב, לחץ על הלחצן רק כאשר אתה רואה את הריבוע הקטן בחלק העליון.


אל תנחש איזה ריבוע יהבהב. וודא שאתה רואה אותו לפני שאתה לוחץ על הלחצן.

נסה למצוא איזון בין המהירות והדיוק: לחץ על הלחצן מהר ככל האפשר, אולם נסה גם לא לטעות.

אם טעית, אל תדאג: טעויות הן חלק ממבחן זה.


הבה נחזור על הדברים:

לחץ על הלחצן מהר ככל האפשר, אבל רק כאשר אתה רואה את הריבוע הקטן בחלק העליון.

כאשר אתה לוחץ על הלחצן, לחץ עליו פעם אחת בלבד ושחרר. פשוט 'הקלק' על הלחצן.

לבסוף, אל תמהר ואל תנסה לנחש. המתן עד שאתה רואה איזה ריבוע זה.


Visual Pre-Practice Test Instructions

אתה עומד לעבור מבחן מעשי קצר.

בתום הספירה, הריבועים יחלו להבהב.

זכור, נסה להיות מהיר ומדויק ככל האפשר.


לחץ על הלחצן כאשר אתה מוכן להתחיל.


Visual Pre-Test Instructions

אתה עומד לעבור את מבחן .T.O.V.A שאורכו כ-20 דקות.

ייתכן שתרגיש שעיניך מתעייפות מעט. למרות זאת, נסה לעשות כמיטב יכולתך.

זכור ללחוץ על הלחצן מהר ככל האפשר, אבל רק כאשר אתה רואה את הריבוע הקטן בחלק העליון.


לחץ על הלחצן כאשר אתה מוכן להתחיל.